Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia

W trosce o zdrowie Pacjentów, NZOZ Twój Lekarz nieustannie poszukuje nowatorskich rozwiązań, które mogą ułatwić dostęp do usług medycznych. Mając na uwadze dynamiczny rozwój technologii oraz potrzeby społeczności, z pełnym zaangażowaniem angażujemy się w projekty i inicjatywy z zakresu e-zdrowia, a także w różnorodne programy i akcje profilaktyczne. Nasza misja, zakorzeniona w głębokim szacunku do ludzkiego życia i zdrowia, popycha nas do ciągłego doskonalenia, innowacji oraz realizacji projektów, które pozwalają nie tylko podnosić jakość oferowanych usług, ale również aktywnie kreować zdrowszą przyszłość naszej społeczności.

Poniżej znajdą Państwo informacje na temat projektów, w których bierzemy udział:

Program finansowany z budżetu Powiatu Wrocławskiego.

"Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2023–2025”

 

LEKCJA DLA SERCA!

Grupa docelowa:

Uczniowie szkół podstawowych z terenu Powiatu Wrocławskiego (podzieleni na dwie grupy wiekowe: klasy I-III i klasy IV-VIII),

Rodzice uczniów, Nauczyciele.

Główne cele programu:

Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży dotycząca profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii.

Rozwijanie pozytywnych nawyków żywieniowych oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Wzmocnienie wiedzy i postaw prozdrowotnych u dzieci w klasach I-VIII.

Sposób realizacji:

Kampania informacyjna: Wykorzystanie różnorodnych kanałów komunikacji (lokalne media, strony internetowe, plakaty, ulotki) do rozpowszechniania informacji o programie.

Zajęcia edukacyjne: Realizacja w formie wykładów, warsztatów, pogadanek, zabaw edukacyjnych oraz działań aktywizujących w środowisku szkolnym, dostosowanych do wieku uczestników.

  • Dla klas I-III: Zajęcia przeprowadzane w formie zabawy, pogadanki, z uwzględnieniem edukacji dotyczącej pozytywnych nawyków żywieniowych oraz innych elementów profilaktyki zdrowotnej.
  • Dla klas IV-VIII: Wzmocnienie wiedzy na temat zdrowego stylu życia przez praktyczne warsztaty, dyskusje i zabawy, ewentualnie również wykłady.

Materiały edukacyjne: Tworzenie i dystrybucja różnorodnych materiałów edukacyjnych, takich jak plakaty, ulotki, kolorowanki, rebusy dla młodszych uczniów oraz skrypty i materiały elektroniczne dla starszych.

Podcasty: Przygotowanie i udostępnienie materiałów audio związanych z tematyką zdrowotną, poruszaną podczas zajęć.

Sprawdzanie i potwierdzanie wiedzy uczniów: Realizacja pre i post testów wiedzy dla uczniów klas IV-VIII.

Działania online: Dostarczanie treści edukacyjnych również w formie zdalnej, wykorzystując dostępne narzędzia i platformy internetowe.

Zakres programu: Około 20 szkół z terenu Powiatu Wrocławskiego zostanie objętych programem, z przewidywaną liczbą uczniów wynoszącą około 16 000. Planuje się przeprowadzenie dwóch spotkań edukacyjnych w każdej szkole, oddzielnie dla młodszej i starszej grupy uczniów.

 

Podsumowanie:

„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2023–2025” stanowi kompleksowe przedsięwzięcie edukacyjne, mające na celu promowanie wiedzy o zdrowym stylu życia oraz profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych, nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Wykorzystuje różnorodne metody i formy edukacyjne, dostosowane do wieku uczestników, oraz szeroko zakrojoną kampanię informacyjną. Obejmuje działania stacjonarne oraz online, zapewniając dostęp do treści edukacyjnych dla jak najszerszego grona odbiorców.


Plakat profilaktyki kardiologicznej

Borelioza jest najczęstszą chorobą przenoszoną przez kleszcze w Europie i Ameryce Północnej. W Polsce z roku na rok wzrasta liczba zachorowań. Chociaż borelioza w początkowej fazie jest łatwa do wyleczenia, opóźnienie w diagnozowaniu może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak problemy neurologiczne, bóle stawów czy problemy z sercem.

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) na lata 2023–2025 dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego to reakcja na wzrastające zagrożenie boreliozą.

1. Cel:

Poprawa wiedzy na temat boreliozy wśród mieszkańców powiatu wrocławskiego, głównie wśród osób narażonych na kontakt z kleszczami, takich jak pracownicy leśni, rolnicy czy myśliwi.

2. Rekrutacja i kwalifikacja:

Zakwalifikowanie uczestników z grupy wysokiego ryzyka z powiatu wrocławskiego, w tym tych, którzy zostali ukłuci przez kleszcza, ale nie przeszli badań. Kwalifikacja medyczną przeprowadza personel sieci NZOZ Twój Lekarz realizującej program. 

3. Świadczenia medyczne zapewniane pacjentom zakwalifikowanym do programu:

  • Konsultacja diagnostyczno-terapeutyczna: 

Konsultacje odbywają się w placówkach NZOZ Twój Lekarz, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 w formie wizyty osobistej lub teleporady. Celem konsultacji jest szczegółowy wywiad medyczny i w razie podejrzenia boreliozy, zlecenie badań.

  • Badania diagnostyczne w kierunku boreliozy - test ELISA oraz test Western blot
  • Konsultacja specjalistyczna:

Na podstawie wyników badań, wszyscy uczestnicy Programu, których stan tego wymaga, kierowani są do lekarza specjalisty w dziedzinie chorób zakaźnych.

4. Działania informacyjno-edukacyjne:

Wszyscy uczestnicy Programu otrzymują materiały informacyjne dotyczące profilaktyki chorób odkleszczowych oraz sposobów postępowania w przypadku ukłucia przez kleszcze. Integralną częścią kampanii informacyjnej jest seria podcastów CO NA TO TWÓJ LEKARZ poświęconych przeciwdziałaniu chorobom przenoszonym przez kleszcze.  

Program finansowany jest ze środków budżetowych Powiatu Wrocławskiego.

 

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia

NZOZ Twój Lekarz jest Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług. 

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19. 

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł. 

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html 

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

ZABIERZ ZDROWIE NA MAJÓWKĘ - GDZIE PO PORADĘ W DŁUGI WEEKEND?

Przed nami długi majowy weekend, który w tym roku rozpocznie się już w środę. Pamiętajmy, że wiedza o tym, gdzie zgłosić się po pomoc medyczną podczas dni wolnych od pracy, jest równie istotna jak dobrze zaplanowany wypoczynek. Dlatego warto mieć pod ręką listę placówek, które udzielają pomocy w święta. 

NOWOCZESNA TERAPIA BLIZN DLA ZDROWIA I ESTETYKI

Wyraźnie widoczna blizna nie musi już codziennie przypominać o cesarskim cięciu, bolesnym urazie czy przebytej operacji. Właściwa i wcześnie podjęta terapia w Pracowni Rehabilitacji NZOZ Twój Lekarz pozwala na znaczącą poprawę zarówno wyglądu, jak i funkcjonalności tkanki bliznowatej.